Lineage

Hayashizaki Jinsuke Minamoto no Shigenobu, (1546-1621)

Tamiya Heibei Shigemasa (Narimasa), (c. Late 1500’s) 2nd generation

Nagano Muraku Nyodo Kinrosai, 3rd generation

Momo Gunbei no Jo Mitsushige, 4th generation

Arikawa Shozaemon Munetsugu, 5th generation

Banno Danemon no Jo Nobusada, 6th generation

Hasegawa Chikaranosuke Hidenobu (Eishin), 7th generation

Arai Seitetsu Kiyonobu, 8th generation

Hayashi Rokudayu Morimasa, 9th generation

Hayashi Yasudayu Seisho, ( ? – 1776) 10th generation

Oguro Motoemon Kiyokatsu, 11th generation

Hayashi Masu no Jo Masanari, 12th generation (Tanimura)

Yorita (Yoda) Manzo Yorikatsu, 13th generation

Hayashi Yadayu Masayori, 14th generation

Tanimura Kame no Jo Yorikatsu, 15th generation

Goto Magobei Masasuke (?-1898), 16th generation

Oe Masamichi Shikei (1852–1927), 17th generation

Masaoka Kazumi (1896–1973) (18th generation headmaster, Masaoka-Den)

Narise Sakahiro (19th generation headmaster, Masaoka-Den)

Miura Takeyuki Hidefusa (1922-2012) (20th generation headmaster, Masaoka-Den)

Masayuki Shimabukuro Hidenobu (1948-2012) (21st generation headmaster, Masaoka-Den)

Carl E Long (22nd generation headmaster, Masaoka-Den)